Salgsbetingelser - Guitarservice ApS


Morgen
Eftermiddag
Aften
Guitarservice ApS
Velkommen til din lokale Guitarreparatør
Alle Reparationer udføres med en Journal samt Dokumenteres med Lak & Sejl for originalitet af arbejdet fra Guitarservice A
Udfører alle reparationer via journalføring samt vedhæng med laksejl for din garanti på at reparationen er udført hos Guitarservice ApS
Menu ->
Gå til indhold

Salgsbetingelser     

1. Generelt
Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra GS Bogføring ApS, Drejergangen 1B,1, 2690 Karlslunde til Køber.

2. Tilbud
GS Bogføring ApS skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til GS Bogføring ApS inden 8 dage fra tilbuddets datering.

3. Honorar og vilkår
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.

Fastprisaftaler afregnes til den i samarbejdsaftalen aftalte pris. Udførte opgaver, som ligger ud over de skriftlige aftalte opgaver i samarbejdsaftalen, faktureres til GS Bogføring ApS normale timepris ud over den normale fastprisaftale.

Al afregning for øvrige ydelser opgøres i reel arbejdstid (ingen oprundinger til halve og hele timer).

Med mindre andet er aftalt i samarbejdsaftalen er GS Bogføring ApS løbende berettiget til at regulere de aftalte priser for fremadrettede ikke-leverede ydelser.

GS Bogføring ApS meddeler Køber med minimum 60 dages varsel enhver ændring af priser angivet i samarbejdsaftalen.

GS Bogføring ApS indestår ikke for at udføre fejlfrit arbejde, da dette ikke er muligt.

GS Bogføring ApS indestår for at udføre aftalte opgaver efter relevante procedurer og med professionel faglighed og omhu.

Svartid på e-mails sendt til mail@gsbogføring.dk er inden for 24 timer med mindre dette tidspunkt ligger i en weekend eller på en helligdag. I sådanne tilfælde vil besvarelse ske så tidligt som muligt den førstkommende hverdag herefter.

Under GS Bogføring ApS afholdelse af ferie vil besvarelse ske så tidligt som muligt den førstkommende hverdag efter ophør af GS Bogføring ApS ferieafholdelse.

4. Betaling
Faste løbende aftaler (bogføring til fast måneds) faktureres én gang om måneden efter at den pågældende måneds arbejde er tilendebragt, hvilket kan være på et hvilket som helst tidspunkt af måneden. Korrekt udstedte fakturaer forfalder til betaling senest 2 dage fra fakturadato.

Ad hoc opgaver (opgaver på timebasis) faktureres umiddelbart efter opgavens ophør, dog som minimum ultimo hver måned. Fakturaen beskriver antallet af arbejdstimer og udført arbejde i ad hoc opgavens løbetid. Korrekt udstedte fakturaer forfalder til betaling senest 2 dage fra fakturadato. GS Bogføring ApS forbeholder sig retten til at sende faktura på á conto betaling forud for påbegyndelsen af opgaven.

Ad hoc opgaver (enkeltstående opgaver til en fast pris) faktureres efter opgavens ophør umiddelbart efter at GS Bogføring ApS har udført opgaven. Såfremt opgaven strækker sig over mere end én kalendermåned, forbeholder GS Bogføring ApS sig retten til at sende faktura på á conto betaling forud for påbegyndelsen af opgaven.

Gældende for alle betalinger: Ved forsinket betaling beregnes morarenter (svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 %) pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
Betaling ved modregning kan ikke finde sted.

Manglende overholdelse af GS Bogføring ApS betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger GS Bogføring ApS til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent eller uforfaldent, indbetalt straks.

For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

5. Betingelser
GS Bogføring ApS må ikke have fysisk eller elektronisk disponeringsadgang eller eneprokura over Købers likvide bankkonti mv.

GS Bogføring ApS må kun tildeles kigge-adgang/se-adgang til Købers bankkonti. GS Bogføring ApS må aldrig have fysisk adgang til Købers eventuelle kontantkasser.

6. Fortrolighed
Medmindre Køber skriftligt accepterer andet må GS Bogføring ApS ikke bruge fortrolige oplysninger til noget andet formål end udførelse af opgaven.

GS Bogføring ApS skal udvise samme omhu for at undgå videregivelse af fortrolige oplysninger, som GS Bogføring ApS udviser med hensyn til egne oplysninger af fortrolig karakter.

Ved aftalens ophør uanset årsag eller på Købers forlangende skal GS Bogføring ApS returnere alle fortrolige oplysninger, som GS Bogføring ApS måtte have i besiddelse eller kontrol.

7. Interessekonflikt
GS Bogføring ApS garanterer, at GS Bogføring ApS ikke har og ikke vil få nogen interesse, direkte eller indirekte, som er eller kan være i konflikt med udførelsen af opgaven.

GS Bogføring ApS garanterer yderligere, at GS Bogføring ApS ikke vil bruge nogen medarbejder eller underleverandør ved udførelsen af opgaven, der måtte have sådan konfliktende interesse.

8. Ansvar
Parterne er hver især ansvarlige for skade på personer eller skade på eller tab af ting, som kan henføres til handlinger eller undladelser udført af parts medarbejdere eller agenter, og som parten er ansvarlig for under gældende ret.

Ingen af parterne er ansvarlig for forsinket eller manglende opfyldelse af forpligtelser under aftalen, hvis det skyldes forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout, eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener.

De rettigheder og forpligtelser, som tilkommer eller påhviler den part, der er ramt af force majeure, forlænges med en periode, der svarer til den periode, force majeure situationen har varet. Hvis en force majeure situation vedvarer i mere end 10 (ti) kalenderdage, skal hver part være berettiget til at bringe aftalen til ophør med 10 (ti) kalenderdages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

GS Bogføring ApS kan ikke indestå for eller på nogen måde gøres ansvarlig for forhold, hvorpå GS Bogføring ApS ikke har indflydelse, f.eks. tyveri, arbejdsnedlæggelse mv. Tilsvarende kan GS Bogføring ApS ikke gøres ansvarlig for hændelig undergang af Købers informationer og materiale.

GS Bogføring ApS er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af beløbsmæssig, skattemæssig, personalemæssig eller virksomhedsmæssig karakter som følge af Købers misligholdelse af de aftalte deadlines. Dette indebærer desuden, at GS Bogføring ApS ikke er ansvarlig for en eventuel afgift til SKAT for for sen indberetning af moms efter SKAT’s deadline, såfremt Køber ikke har overholdt de aftalte deadlines som beskrevet i samarbejdsaftale eller mail.

9. Sælgers status
GS Bogføring ApS udfører alle opgaver under aftalen som selvstændig erhvervsdrivende, og aftalen skaber ikke noget arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold mellem GS Bogføring ApS og Køber.

GS Bogføring ApS er ikke berettiget til at modtage eventuelle goder, som Køber måtte tilbyde sine medarbejdere.

GS Bogføring ApS betaler skat og andre lovpligtige bidrag af det vederlag, Køber betaler til GS Bogføring ApS under aftalen.

GS Bogføring ApS er ikke berettiget til at indgå bindende aftaler på Købers vegne eller på anden måde forpligte Køber.

10. Overholdelse af bogføringsreglerne og lovgivningen
GS Bogføring ApS vil altid og uden undtagelse overholde de til enhver tid gældende bogføringsregler, både i forhold til SKAT og bogføringsloven. GS Bogføring ApS vil altid foretage kontering og bogføring ud fra disse regler.

Ved Købers indsigelse imod dette, vil GS Bogføring ApS dokumentere reglerne for Køber.

Ved Købers fortsatte og gentagne indsigelser vil GS Bogføring ApS straks ophøre samarbejdet.

Såfremt GS Bogføring ApS konstaterer, at Køber lægger private udgiftsbilag ind til bogføring i virksomhedsregnskabet, betragtes dette som modstand imod den gældende lovgivning.
GS Bogføring ApS bogfører ikke sådanne private udgifter som udgift i regnskabet.
Ved GS Bogføring ApS gentagne konstatering af at private udgiftsbilag lægges ind til bogføring i virksomhedsregnskabet, vil GS Bogføring ApS straks ophøre samarbejdet.

11. Kunde- og medarbejderklausul
GS Bogføring ApS må ikke i aftaleperioden hverken direkte eller indirekte:  tage eller forsøge at tage forretning væk fra Køber, herunder, men ikke begrænset til, kontakte Købers kunder med henblik på salg eller blande sig i Købers forhold til sine kunder, eller ansætte Købers medarbejdere eller tilskynde dem til at opsige deres ansættelsesforhold eller indgå en ansættelsesaftale med tredjepart.

12. Hasteopgaver
Ved hasteopgaver, som skyldes Købers manglende overholdelse af de aftalte deadlines, og hvor GS Bogføring ApS skal afsætte anden tid i kalenderen end den oprindeligt aftalte i samarbejdsaftalen til udførelse af opgaven, faktureres Køber med et tillæg på 50 % af opgavens aftalte pris, minimum hvad der svarer til 4 timer af GS Bogføring ApS almindelige timepris.

13. Ophør
Ved faste løbende aftaler kan samarbejdet, med mindre andet er aftalt, opsiges af både Køber og GS Bogføring ApS med 14 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Det er ikke en forudsætning for opsigelsen, at den er begrundet.

Opsigelse af samarbejdsaftaler skal altid ske skriftligt, som minimum på mail.

Ved GS Bogføring ApS opsigelse på grund af Købers misligholdelse af samarbejdsaftalen vil altid være begrundet fra GS Bogføring ApS i opsigelsen.

Hver af de to parter kan til enhver tid ophæve aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, forudsat at den misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 (fjorten) kalenderdage efter modtagelse af skriftlig meddelelse, som beskriver misligholdelsen i rimelig detaljeringsgrad.

Følgende forhold betragtes som misligholdelse af samarbejdsaftalen:

  • Købers gentagne manglende eller forsinkede betalinger af fakturaer udstedt af GS Bogføring ApS til Køber.
  • Købers gentagne manglende overholdelse af de aftalte deadline for aflevering af regnskabsmaterialet til GS Bogføring ApS.
  • Købers modvilje i overholdelse af bogføringsloven og SKAT’s regler.

Ved ad hoc opgaver henvises til opsigelsesvarslen beskrevet særskilt i samarbejdsaftalen eller i aftaler foretaget på mail.

Såfremt Køber vælger at ophøre en aftalt ad hoc opgave efter at GS Bogføring ApS er påbegyndt arbejdet på opgaven, faktureres til GS Bogføring ApS almindelig timepris for GS Bogføring ApS på ophørstidspunktet forbrugte arbejdstid.

Adresse
Drejergangen 1B, 1tv
2690 Karlslunde
tlf. 4076 3030
mail@guitarservice.dk
Cvr. 32156029
Vores Service.
Vi kan tilbyde flere forskellige service opgaver som reparationer af strengeinstrumenter, rørforstærker og elektronik, reparationer af bl.a., knækkede guitar halse, udskiftning af bånd, lakerings arbejde samt restaureringer, monteringer af diverse udstyr som bl.a. pickupper og andet udstyr efter ønske samt speciel fremstillinger af komponenter.
Det er kun din fantasi der sætter grænsen..!

Følg os på de sociale medier
Created by Dubré 2020
Guitarservice ApS
Tilbage til indhold